Laboratories

Laboratory of Stratigraphy and Paleontology
Head: V.V. Chernykh, Doctor of Geology and Mineralogy
 
Laboratory of Regional Geology and Geotectonics
Head: K.S. Ivanov, Doctor of Geology and Mineralogy
 
Laboratory of Paleovolcanism and Regional Geodynamics
Head: E.N. Volchek, Cand. Sci. in Geology and Mineralogy
 
Laboratory of Petrology of Magmatic Formations
Head: V.V. Kholodnov, Doctor of Geology and Mineralogy
 
Laboratory of Lithology
Head: A.V. Maslov, Corresponding Member of RAS
 
Laboratory of Geochemistry and Ore-Forming Processes
Head: A.Yu. Kisin, Doctor of Geology and Mineralogy 
 
Laboratory of Physical and Chemical Research
Head: Yu.V. Shchapova, Cand. Sci. in Physics and Mathematics