Magnitogorsk zone of the Southern Urals in late Paleozoic: magmatizm, fluid regime, metallogeny, geodynamics. D.N. Salikhov, V.V. Kholodnov, V.N. Puchkov, I.R. Rakhimov

Year: 
2019